tomenu

O Z N Á M E N I E

 

spoločnosť AGROSTAV, a. s. Nitra

so sídlom Štúrova 140, 949 01 Nitra

IČO  00 198 986

 

v súlade s ustanovením § 188 ods. 5) Obchodného zákonníka

u v e r e j ň u j e

výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 14.10.2016

t a k t o :

 • zhromaždenia sa zúčastnili akcionári, vlastniaci akcie v počte 2104 ks nominálnej hodnote á 200 €/akcia
 • platné odovzdané hlasy predstavujú podiel na základnom imaní vo výške 74,98% s počtom odovzdaných hlasov 2104
 • hlasovania sa zúčastnili všetky platné hlasy v počte 2104, u všetkých bodoch programu RVZ hlasovali za prijatie navrhovaných uznesení, nik sa nezdržal hlasovania, nik nebol proti
 • na RVZ boli prijaté nasledovné uznesenia:
 1. o zvolení orgánov RVZ
  predseda Ing.  Štefan  B o g y o

  zapisovateľ JUDr.  Eva  M i h ó k o v á

  overovatelia zápisnice Ing.  Mária  R a t a j o v á  a  Ing.  Ľubomír  C a n d r á k

  skrutátor Pavel  Š t e v u l a

 2. o schválení výsledkov riadnej individuálnej účtovnej závierky a zúčtovania straty spoločnosti na ťarchu účtu nerozdelenej straty z minulých období

  za predstavenstvo :                                                Ing.  Štefan  B o g  y o

                                                                                         predseda predstavenstva

tomenu